Công nghệ mã số ảo là gì ?

- Mã số ảo là mã số giúp che dấu mã số thực ngay cả khi bị nhìn thấy, chống lộ mã số và giữ an toàn

- Mã số ảo hình thành bằng cách thêm dãy mã số bất kỳ vào đằng trước " hoặc" vào đằng sau dãy mã số đúng.